10. Sınıf Dil ve Anlatım

10. Sınıf Dil ve Anlatım

Panel

PANEL Bir tür küme ya da grup tartışmasıdır panel. Bir başkanla birkaç konuşmacının küçük bir dinleyici topluluğu önünde düşünce alışverişinde…

Tartışma

Sözlü anlatımın ana türlerinden biri de, tartışmadır. Kendine özgü bir yapısı, akışı olan konuşma biçimi de diyebiliriz. Günlük yaşamda sık…

Sunum

Sunum Nedir? Sunumun Özellikleri  Bilim siyaset, ticaret, eğitim vb. gibi farklı birçok alanda bilgi vermek, tanıtım yapmak, yönlendirmek gibi maksatlarla …

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi:

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi: Aşağıdaki listeden ilgili konuyu seçebilirsiniz...   I. ÜNİTE SUNUM, TARTIŞMA, PANEL 1.…

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

ANLATIM TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ANLATIM ÇEŞİTLERİ Anlatımın en genel tanımı bir duygu ya da bir bilginin, haberin paylaşımı olduğudur. Anlatım çok…

Anlatımın Oluşumu

Konuşma ve Yazma Dinlemek ve okumak ana dilinde bir ölçüde pasif bir faaliyet; anlatmak ise aktif bir faaliyettir. İnsan, amacını…

Anlatımın Temel Özellikleri

ÜSLUP Her yazarın, kendi edebî kişiliğine bağlı bir anlatış şekli vardır. Yazarların birbirinden farklı olan bu anlatış şekline, anlatım özelliği…

Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Nesnel ve Öznel Anlatım Anlatım biçimlerini incelemeye geçmeden önce, anlatımla ilgili bazı noktaları tanımalıyız. Bu noktaların başında nesnel ve öznel…

Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Edebiyatta her anlatım bir amaca yöneliktir. Anlatım gerçekleşmeden bir hazırlık evresinden geçilir. Bu evrede anlatıcı amaç belirler, konu belirler, araştırma…

Anlatımda Sınırlandırma

Konumuzu Anlama Yöntemi Sözlü ve yazılı anlatımda başarı sağlamanın ilk koşulu, konumuzu anlamaktır. Neyin üzerinde duracağız, ne hakkında söz söyleyeceğiz?…

Anlatımda Tema ve Konu

KONU: Yaşantımız süresince ya bir şeyler okur, bir şeyler yazarız; ya da bir şeyler dinler, bir şeyler konuşuruz. Bütün bunların…

Anlatıma Hazırlık

Her yazı ya da konuşma birtakım bilgiler, duygular, düşünceler, tasarımlar, gözlem ve yaşantılar içerir. Daha doğrusu, herhangi bir konu üzerinde…

Mizahi Anlatım

Mizahın Türkçe kelime manası gülmecedir. Edebiyatta mizah ise içerisinde okuyucu ya da izleyici gülmeye sevk edici unsurların olduğu metin manasında…

Söyleşmeye Bağlı Anlatım

KONUŞMALI ANLATIM Edebi ya da öğretici metinlerde karşılıklı konuşma esasına dayanan anlatım biçimine söyleşmeye bağlı anlatım denir. Söyleşmeye bağlı anlatımda…

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Geleceğe dair varsayımları ve çıkarımları belirtmek, olması muhtemel olay, olgu ya da durumları irdelemek maksadı ile dilin ütopik ifadelerle yüklü…

Düşsel (Fantastik) Anlatım

DÜŞSEL ANLATIM Dilin hayal gücünü geliştirmek, kendine özgü bir kurmaca dünya yaratmak, gerçeklerden uzaklaşarak düşsel bir dünyayı anlatmak maksatları ile…

Kanıtlayıcı Anlatım

Verilen bilginin ya da paylaşılan duygunun okur tarafından benimsenip kabul edilmesi maksatları ile dilin nesnel, yoruma kapalı, tutarlı, mantık hatalarından…

Tartışmacı Anlatım

Tartışma, okuyucu ya da dinleyicimizi dilediğimiz davranış ve düşünüşe yöneltmek için başvurduğumuz bir anlatım biçimidir. Tar­tışmanın amacına varması, okuyanı ve…

Açıklayıcı Anlatım

Dilin; bir bilginin, haberin ya da duygunun paylaşılması ve bu paylaşımlara ait ayrıntıların, bilinmeyen özelliklerin sıralanması amacı ile kullanılması sonucu…

Öğretici Anlatım

Sözlü ya da yazılı anlatımda, dilin bilgi vermek, haber vermek, açıklayıp aydınlatmak gibi maksatlarla yan, mecaz anlam ifade etmeyecek şekilde;…

Emredici Anlatım

Okurun ya da dinleyiciyinin istenilen doğrultuda harekete geçmesini sağlamak maksadı ile dilin “yap, tut, dinle” gibi emir ifade eden bir…

Destansı Anlatım

Okuyucu ya da dinleyicide coşku, heyecan, korku, sevinç, üzüntü vb. gibi duygular uyandırmak maksadı ile dilin benzetme, mübalağa, mecazlı ifadelerle…

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

Bir kompozisyonda ele alınan konu, ya düz anlatımla, ya da lirik (lirik) anlatımla anlatılır. Düz anlatım, konuşma dilinde olduğu gibi…

Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım

Betimleme canlı cansız varlık ya da eşyanın dış görüntüsünün ve içerik özelliklerinin sözlü veya yazılı olarak resmedilmesidir. Betimleme doğrudan yani…

Öyküleyici (Hikaye Edici) Anlatım

İlgi çekici, merak uyandırıcı bir olayın ya da durumun neden sonuç ilişkisi içinde sergilenip anlatılmasına öyküleme denir. Eskiler buna tahkiye…

Ünlem

Ünlem Ve Çeşitleri Bir duyuşu anlatmağa, bir tabiat sesini taklide veya bir kimseyi çağırmak için seslenmeğe yarayan kelimelere Ün­lem denir.…

Bağlaç

Bağlaç Söz içinde kelimeleri, kelime gruplarım ve cümle­leri bağlamağa yarayan kelimelere Bağlaç denir: ve, ile, amma, fakat gibi. Tekrarlanarak kullanılan…

Edat ve Çeşitleri

Bir ismin söz içinde başka kelimelerle ilgilerini gösteren kelimelere. Edat denir: için, fakat, gibi, ile. Edatlar daima ilgilerini belirttikleri isimden…

Zarf ve Çeşitleri

Fiillerin, sıfatların veya, bazı zarfların basma ge­lerek onların manalarını kısan kelimelere zari denir: pek, az,, şimdi,-erken gibi. Zarflar, ifade ettikleri…

Fiilde Çatı

Çatılarına Göre Fiiller: Fiilde çatı, fiil kök ve gövdesinin anlamca herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden fiil türeten bazı eklerle genişletilerek…

Fiilimsiler - Eylemsiler

Fiilimsiler İsim - fiiller, Sıfat - fiiller, Bağ – fiiller Sabah serinliğinde bağı dolaşıp kehribar renkli bir ol­gun üzüm salkımını, buğusu üstündeyken, kütürdeterek…

Fiiller (Eylemler)

Fiillerin Yapısı Fiil türeten ekler ve bunlarla yapılan fiiller “Dün sabah çantaları, omuzlarında mektebe koşan yavruları seyrettim. Karlarda ateşli-ruhlarım yuvarlamak için…

Zamir (Adıl)

Zamir Ve Çeşitleri Size yazdığım mektuptan sonra ne kadar zaman geçti,, pek iyi bilmiyorum. Birçok karışık hâdisat!... Bunları ben tahlil etmek, size anlatmak…

Sıfat (Önad)

Sıfat ve Çeşitleri  Parasızın yürüyüşü soluk, rengi uçuk, sesi bozuktur; şayet gülse bile gülüşünde ham ayva, muşmula veya üvez yemiş…

İsim

İsim ve Çeşitleri İnsan, hayvan, veya eşya gibi her hangi bir maddi varlığın adına madde(cins) ismi denir: İnsan, kuzu, ağaç, üzüm gibi. Maddi…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay