DİL, DİLLERİN DOĞUŞU KONUŞMA VE YAZI

Bir arada yaşayan insanlar, birbirleriyle anlaşmak için birçok vasıtalar kullanmışlardır. Bunların başlıcaları: göz, yüz, el, kol ve ses işaretleridir.

Sesle yapılan işaretler, zamanla genişleyip olgunlaşarak bir sistem altına girmiş ve böylece diller meydana gelmiştir. Yeryüzünde birçok dil vardır.

Bir anlam bildiren ses gruplarına kelime denir: insan, kitap, çalışkan, sen, yazıyorum... gibi.

Bir düşünceyi tam olarak anlatmak için seçilip sıralanan kelime topluluğuna da cümle adı verilir.

Dileklerimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı tam olarak anlatmak için kullandığımız kelimelerin ve cümlelerin hepsine birden söz denir:

«İçkiyi müdafaa edenler çoktur; fakat içici, kimseyi müdafaa etmez.»

(Abralıam Lincoln)

Düşüncelerimizi ve duygularımızı söyleyerek anlatmağa konuşma denir. Konuşmada söylenen sözler bizi dinleyenler tarafından işitilerek kavranıp anlaşılır, sonra kaybolur.

Konuşmanın tesbiti lüzumu:

İnsanlar çok eski zamanlardan beri sözlerini gözle görülür bir şekle sokmayı düşünmüşler ve bu yolda' birçok uğraşmalardan ve çalışmalardan' sonra yazıyı meydana getirmişlerdir.

Yazı, seslerin şekillerle, yani harflerle, ifadesidir. Şu halde sözleri birtakım şekiller ve işaretlerle göstermeğe yazmak denir. . ...

Sözlerin şekiller ve işaretlerle gösterilmesine yazı deriz.

Bir sesin yazıdaki işaretine harf derler.

Yazılı bir sözü tekrar seslerle ifade etmeğe okumak deriz.

Bir yazıyı ses çıkarmadan gözle süzerek okumak: sessiz okumaktır.

Dilbilgisi Nedir?

Seslerin, kelimelerin ve cümlelerin yapılarını inceleyen, değişmelerini gösteren ve bunlara ait kuralları bildiren ilme Dilbilgisi denir. Garplılar buna Gramer derler.

Dilbilgisinin Lüzumu ve Faydası

Dilbilgisi, bir dilin doğru konuşulması ve doğru okunup yazılması için bilinmesi gereken kuralları öğretir. Dilbilgisini iyi öğrenirsek düşüncelerimizi, duygularımızı doğru ve tam olarak anlatırız. Okuduklarımızı da çabuk ve doğru anlamağa alışırız. Sonra, daha iyi düşünmeğe başlarız ve her hangi bir sözün, yahut yazının yanlışlarını çabucak anlarız.

Dilbilgisinin Bölümleri

Dilbilgisi başlıca üç büyük bölüme ayrılır:

  • Sesbilgisi (Fonetik).
  • Şekilbilgisi (Morfoloji).
  • Cümle bilgisi (Sentaks).

Sesbilgisi, dilde bulunan sesleri araştırıp tâyin eder: Bunların değişme ve birleşme kurallariyle sesler arasındaki ilgileri ve her birinin özelliklerini bildirir.

Şekilbilgisi, kelimelerin çeşitlerini, yapılışlarını öğretir, uğradıkları değişiklikleri gösterir.

Cümle bilgisi, kelimelerin ne suretle bir araya getirilerek bağlanıp sıralanacağını, bir hüküm ifade edebilmek için cümlelerin nasıl yapılacağını öğretir.